Regulamin zawierania ubezpieczenia

Regulamin
Regulamin zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu internetowego AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje zasady zawierania umów ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. za pośrednictwem serwisu należącego do AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o, dostępnego pod adresem http://azulholiday.pl/ubezpieczenia
Ubezpieczający w czasie korzystania z serwisu internetowego wyraża zgodę na świadczenie usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, który obok warunków ubezpieczenia stanowi integralną część zawartej umowy ubezpieczenia.
Regulamin składa się z następujących części:
1. Podmiot świadczący usługi za pośrednictwem serwisu.
2. Definicje
3. Zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu.
3.1 Postanowienia ogólne.
3.2 Korzystanie z aplikacji internetowej http://azulholiday.pl/ubezpieczenia
3.3 Korzystanie z infolinii.
4. Zasady zawierania umów ubezpieczenia.
4.1 Zapytanie ofertowe Użytkownika.
4.2 Kalkulacja składki ubezpieczeniowej, zniżki w składce.
4.3 Oferta ubezpieczeniowa i zawarcie umowy za pośrednictwem serwisu.
4.4 Sposoby płatności.
4.5 Potwierdzenie zawarcia umowy.
5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Użytkownika.
6. Ochrona danych osobowych.
7. Reklamacje.
8. Język.
9. Prawo właściwe.
10. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów.
11. Zmiany Regulaminu.
1. Podmiot świadczący usługi za pośrednictwem serwisu
1.1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie(02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, działająca na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dn. 14 listopada 1996 r. (nr decyzji DU/1853/AU/AP/96) i dn. 18 listopada 1997 r. (nr decyzji DU/2167/AU/MO/97), zwana dalej „Allianz” lub „ubezpieczyciel”, udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia;
1.2 AWP P&C S.A. Oddział w Polsce zwany dalej „AWP P&C” z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50b, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189340, NIP 107-00-00-164,jest właścicielem i operatorem serwisu http://azulholiday.pl/ubezpieczenia .
1.3 AWP Polska Sp. z o.o. zwany dalej „AWP” z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50b, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130257, NIP 526-23-22-380, jest właścicielem serwisu http://azulholiday.pl/ubezpieczenia
1.4 Biuro Podróży, które pośredniczy przy zawieraniu za pośrednictwem serwisu http://azulholiday.pl/ubezpieczenia umów ubezpieczeń majątkowych w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Definicje
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
• adres elektroniczny (adres e-mail) - ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalonych przez niego w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do usług w serwisie;
• cookies – pliki tekstowe zachowane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez operatorów witryny w celu rozpoznania Użytkownika i dostosowania do nich wyświetlanych treści;
• infolinia – Dział Wsparcia Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych AWP P&C dostępny pod numerem 22 522 26 47 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18, z wyłączeniemdni ustawowo wolnych od pracy;
• konsultant – operator infolinii upoważniony dodokonywania wnioskowanych zmian w umowie ubezpieczenia, udzielania informacji na temat usług i procesów dotyczących umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej http://azulholiday.pl/ubezpieczenia ;
• konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca oświadczenie woli za pośrednictwem serwisu lub zawierająca umowę ubezpieczenia;
• kwotacja (kalkulacja) – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika;
• ogólne warunki ubezpieczenia („OWU”) - postanowienia wydane przez ubezpieczyciela stanowiące integralną treść umowy ubezpieczenia i regulujące zawieranie i wykonywanie poszczególnych umów ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela;
• serwis - aplikacja internetowa dostępna pod adresem http://azulholiday.pl/ubezpieczenia , którego właścicielem jest AWP oraz AWP P&C;
• ubezpieczający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera za pośrednictwem serwisu umowę ubezpieczenia oraz jest zobowiązana do zapłacenia składki ubezpieczeniowej;
• ubezpieczony - osoba, której życie, zdrowie lub mienie jest objęte ochroną na podstawie umowy ubezpieczenia;
• ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. które udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
• umowa ubezpieczenia – umowa na podstawie, której ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę;
• Użytkownik – korzystająca z serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
• weryfikacja Użytkownika – poświadczenie przez konsultanta tożsamości Użytkownika na podstawie weryfikacji imienia i nazwiska, nr PESEL (w przypadku osoby fizycznej) lub nr NIP, nr REGON (w przypadku przedsiębiorcy), bądź nr polisy, ewentualnie adresu korespondencyjnego;
• zawieranie umowy na odległość –oferowanie przez Allianz, AWP P&C i AWP usługi zmierzającej do zawarcia umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem bez jednoczesnej obecności obu stron za pośrednictwem aplikacji internetowej http://azulholiday.pl/ubezpieczenia .
3. Zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu
3.1 Postanowienia ogólne.
3.1.1 Z serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi, tj.które ukończyły 18 lat posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
3.1.2 Szczegółowy opis ochrony ubezpieczeniowej dla danego przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia stanowiących integralną część umowy (zwanych dalej „OWU”).
3.1.3 OWU są udostępnione w serwisie http://azulholiday.pl/ubezpieczenia  w sposób umożliwiający Ubezpieczającemu ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego, a także dostarczane są klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej.Wszystkie OWU są również dostępne na stronie www.allianz.pl.
3.1.4 Zawieranie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu umożliwiających dokonanie kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu.
3.1.5 Warunkiem korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.Regulamin jest dostępny w serwisie http://azulholiday.pl/ubezpieczenia , a także jest dostarczany przed zawarciem umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej
3.1.6 Połączenie z serwisem odbywa się na koszt Użytkownika, według cennika operatora,z którego Użytkownik korzysta. Użytkownik nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu, poza powyższym oraz składką ubezpieczeniową.
3.2 Korzystanie z aplikacji internetowej http://azulholiday.pl/ubezpieczenia
3.2.1 Aplikacja internetowa do zawierania umów ubezpieczenia jest dostępna 24 godziny na dobę. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne, poza kosztem dostępu do sieci Internet umożliwiającej korzystanie z serwisu internetowego.
3.2.2 Warunkiem korzystania z usług za pośrednictwem aplikacji internetowej tj. przesłania dokonanej kalkulacji składki ubezpieczeniowej oraz zawarcia umowy ubezpieczenia jest posiadanie adresu mailowego.
3.2.3 Korzystanie z aplikacji internetowej jest możliwe, gdy
• w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa javascript i plików cookies.
• Użytkownik korzysta z przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox w wersji 3 (i wyższe), Chrome;
• do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader;
• strona internetowa jest optymalizowana do minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.
3.2.4 Serwis internetowy jest chroniony za pomocą szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywają się za pomocą bezpiecznego, 128 – bitowego protokołu SSL. AWP P&C dołożył wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych.
3.2.5 Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z aplikacji internetowej.
3.2.6 Użytkownik ma możliwość w każdym czasie wykrywania i korygowania błędów w swoich danych osobowych dzwoniąc na infolinię. W celu uzyskania informacji o udzielonych zgodach marketingowych należy zadzwonić na infolinię pod numerem telefonu 22 522 26 47 lub 224 224 224.
3.3 Korzystanie z infolinii
3.3.1 Dyspozycje telefoniczne są przyjmowane przez infolinię od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pod numerem telefonu: 22 522 26 47 oraz 224 224 224. Po godzinach pracy infolinii lub gdy Użytkownik oczekuje w kolejce na rozmowę z konsultantem, klient może skontaktować się z infolinią poprzez adres email: travel@mondial-assistance.pl.
3.3.2. Infolinia obsługuje korespondencję wysłaną elektronicznie od Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie http://azulholiday.pl/ubezpieczenia w dziale "Kontakt".
3.3.3 Korzystając z infolinii, Użytkownik może złożyć następujące dyspozycje:
1) przesłania OWU na podany przez Użytkownika będącego konsumentem adres e-mail lub adres korespondencyjny;
2) zmiana danych na polisie zawartej przez serwis;
3) uzyskanie informacji o promocjach sprzedażowych i procesach obsługowych;
4) weryfikacja potwierdzenia zapłaty za polisę;
5) pomoc w obsłudze systemu teleinformatycznego do samodzielnej realizacji zakupu polisy na http://azulholiday.pl/ubezpieczenia;
6) przesłania papierowej wersji polisy na wskazany przez Użytkownika będącego konsumentem adres korespondencyjny;
7) zmiana oświadczeń i zgód marketingowych.
3.3.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych przy zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia.
3.3.5 AWP P&C oraz AWP nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji konsultantowi infolinii, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.Odpowiedzialność Allianz w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji kształtowana jest w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 815 Kodeksu cywilnego.
3.3.6 Rozmowy telefoniczne są nagrywane, o czym Użytkownik jest informowany. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy poprzez zakończenie połączenia.
4. Zasady zawierania umowy ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie:
1) niniejszego Regulaminu,
2) warunków ubezpieczeń, o których mowa w pkt 3.1.2,
3) zapytania ofertowego Użytkownika,
4) oferty skierowanej do Użytkownika, zawierającej cenę, tj. składkę ubezpieczeniową i istotne warunki umowy.
4.1 Zapytanie ofertowe Użytkownika
4.1.1 Użytkownik po zapoznaniu się z Regulaminem i wybraniu warunków ubezpieczenia, przystępuje w serwisie do składania zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, podając – w aplikacji internetowej - dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczającego, planowanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia oraz parametrów niezbędnych do wyliczenia składki ubezpieczeniowej. Użytkownik powinien zapoznać się z OWU i Regulaminem przed złożeniemzapytania.
4.1.2 Na etapie zapytania ofertowego Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczeń dotyczących:
1) zapoznania się z Regulaminem,
2) zapoznania się z OWU dla wybranego ubezpieczenia,
3) prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
4.1.3 Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Oświadczenie w tym zakresie nie jest obowiązkowe do zawarcia umowy ubezpieczenia.
4.2 Kalkulacja składki ubezpieczeniowej, zniżki w składce
4.2.1 Składka ubezpieczeniowa obliczana jest na podstawie podanychprzez Użytkownika informacji z wykorzystaniem aplikacji internetowej http://azulholiday.pl/ubezpieczenia poprzez wybranie produktu i podanie parametrów ubezpieczenia.
4.2.2 Każda zmiana stanu faktycznego lub modyfikacja danych wykorzystanych w procesie kalkulacji składki, powoduje konieczność ponownego obliczenia jej wysokości oraz jest traktowana, jako nowa kalkulacja składki, która powinna zostać zapisana do dalszego wykorzystania. System automatycznie przelicza zapisaną kalkulację przy każdej próbie jej edytowania prezentując wartość aktualną na dzień edytowania kalkulacji.
4.2.3 Jeżeli Użytkownik przy zawarciu umowy ubezpieczenia podał nieprawdziwe dane, o które zapytywał ubezpieczyciel, mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się, gdyby podano dane zgodne ze stanem faktycznym, a składką wyliczoną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na podstawie danych podanych przez Użytkownika niezgodnie ze stanem faktycznym.
4.3 Oferta ubezpieczeniowa i zawarcie umowy za pośrednictwem serwisu
4.3.1 System analityczny analizuje zapytanie ofertowe Użytkownika i automatycznie przygotowuje ofertę ubezpieczeniową, która przedstawiana jest w systemie informatycznym na ekranie „Podsumowanie i płatność”.
4.3.2 Oferta zawiera dane o umowie ubezpieczania, w tym informację o wysokości i sposobie płatności składki ubezpieczeniowej. Allianzjest związany ofertą do daty oznaczonej, jako termin płatności składki. Po tej dacie składka lub rata nie może być opłacona, a oferta Allianz staje się nieważna.
4.3.3 Akceptacja oferty przez Użytkownika następuje poprzez zapłatę składki ubezpieczeniowej. Zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Allianz za pośrednictwem serwisu AWP P&C oraz AWP następuje z dniem wpłynięcia na wskazany rachunek bankowy składki lub jej pierwszej raty, o ile płatność wpłynęła w terminie związania ofertą.
4.4. Sposoby płatności
4.4.1 Płatność składki ubezpieczeniowej następuje w formie transakcji autoryzowanej przez system eCard
4.4.2 W celu dokonania płatności poprzez transakcję autoryzowaną przez system eCard, Użytkownik zostaje przekierowany na strony internetowe firmy eCard, gdzie następuje autoryzacja transakcji.
4.4.3 Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za ubezpieczenie obsługiwane przez firmę eCard:
• płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic;
• płatności przelewem elektronicznym (tzw. ePrzelewem), Użytkownik może skorzystać z następujących ePrzelewów: mTransfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew 24 (BZWBK), Płać z Nordea, Przelew z BPH, PKO24 (Bank PKO S.A.), iPKO (Bank PKO BP);
• przelew tradycyjny, z tym zastrzeżeniem, że płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w kwitariuszu do zapłaty, w przeciwnym razie Oferta wygasa i składka nie może być zapłacona.
4.4.4 Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika z powrotem na stronę http://azulholiday.pl/ubezpieczenia gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji
4.4.5 Płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w ofercie, w przeciwnym razie oferta wygasa i składka nie może być zapłacona, zgodnie z pkt 4.3.2 i 4.3.3.
4.5 Potwierdzenie zawarcia umowy
4.5.1 Potwierdzenie zawarcie umowy ubezpieczenia następuje za pośrednictwem serwisu odpowiednią informacją wyświetlaną w serwisie internetowym po dokonaniu płatności składki lub raty w pełnej wysokości oraz wiadomością e-mail wysyłaną na wskazany podczas zakupu adres e-mail. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest polisa w wersji elektronicznej.
5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Użytkownika
5.1 W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na odległość, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 5.3 oraz 5.4, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie Allianz w terminie 30 dni liczonym od dnia potwierdzenia informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia polisą ubezpieczeniową zgodnie z pkt 4.5.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostało wysłane do Allianz.
5.2 W wypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) w terminie trzydziestu dni:
1) od dnia odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń konsumenta
albo
2) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń Allianz.
5.3 Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta, przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
2) umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.
5.4 W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w ramach, której Allianz rozpoczął udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą konsumenta przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy, konsument będzie zobowiązany do zapłaty ceny stanowiącej wysokość składki ubezpieczeniowej należnej za każdy dzień udzielonej przez Allianz ochrony ubezpieczeniowej.Allianz nie może żądać zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody konsumenta, a także, jeżeli nie wskazał konsumentowi, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5.5 W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, składając Allianz stosowne oświadczenie na piśmie.Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Allianz udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
5.6 Zwrot składki przekazywany jest na konto wskazane przez Ubezpieczającego, a w przypadku transakcji kartą płatniczą na rachunek karty, z której nastąpiła płatność.
5.7 Jeżeli Allianz nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1–3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych Allianz.
6. Ochrona danych osobowych
6.1 Administratorem danych osobowych ubezpieczających i uprawnionych z umów ubezpieczenia jest Allianz, będący stroną umowy ubezpieczenia. AWP P&Cprzetwarza dane osobowe ubezpieczających i uprawnionych z umowy ubezpieczenia na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych zawartej z Allianz.
6.2 Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzUz 2016 r. poz. 922z późn. zm.).
6.3 Allianz oraz AWP P&C zapewniają Użytkownikom oraz osobom, których dane dotyczą możliwość zmiany ich danych osobowych oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronach www.allianz.merlinx.pl, w formie pisemnej poprzez wysłanie informacji na adres siedziby Allianz lub poprzez kontakt z infolinią pod numerem telefonu22 522 26 47 lub224 224 224.
7. Reklamacje
7.1 Reklamacje dotyczące działania serwisu (problemy techniczne) można składać za pomocą formularza znajdującego się w serwisie internetowym, udostępnionego pod zakładką „kontakt” lub też pisemnie na adres AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50b.
7.1.1 Treść reklamacji dotyczącej działania serwisu powinna umożliwiać identyfikację osoby ją wnoszącej i przedmiot reklamacji oraz wskazywać adres korespondencyjny bądź e-mail ,na który powinna zostać udzielona odpowiedź.
7.1.2 O rezultacie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej działania serwisu, AWP P&C zawiadomi niezwłocznie składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub – na życzenie osoby składającej reklamację – pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez AWP P&C.
7.2 Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe albo za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
2) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,
3) w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl
7.2.1. Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.
7.2.2. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
7.2.3. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
7.2.4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.
7.3 Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl). W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Język
Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem, ubezpieczającym a AWP P&C i Allianz jest język polski.
9. Prawo właściwe
9.1 W sprawach dotyczących: świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość (składanie zapytania ofertowego, oferty jej przyjęcia) oraz wykonania umowy ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego:
1) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U.z2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 892 z późn. zm).
10. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
11. Zmiany Regulaminu
11.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2017r.
11.2 W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia, pierwszeństwo mają ogólne warunki ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zawarcia i prawa odstąpienia od umowy.